nhổ bật trong Tiếng Anh là gì?

nhổ bật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ bật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhổ bật

    uproot

    nhổ bật cây cối uproot trees