nhổ bật ra trong Tiếng Anh là gì?

nhổ bật ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ bật ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhổ bật ra

    * dtừ

    avulsion

    * thngữ

    to pull off