nhổ đi trong Tiếng Anh là gì?

nhổ đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhổ đi

    * thngữ

    to take off, to pick off