nhổ nước bọt trong Tiếng Anh là gì?

nhổ nước bọt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ nước bọt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhổ nước bọt

    to spit