nhổ bằng cặp trong Tiếng Anh là gì?

nhổ bằng cặp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ bằng cặp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhổ bằng cặp

    * ngđtừ

    tweezer