nhổ toẹt trong Tiếng Anh là gì?

nhổ toẹt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ toẹt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhổ toẹt

    to spit out (loudly)