nhổ lông trong Tiếng Anh là gì?

nhổ lông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ lông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhổ lông

    to pluck; to remove unwanted hair from...; to depilate