nhổ rễ lên trong Tiếng Anh là gì?

nhổ rễ lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ rễ lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhổ rễ lên

    to pull up, uproot