nhổ nước miếng vào trong Tiếng Anh là gì?

nhổ nước miếng vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ nước miếng vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhổ nước miếng vào

    to spit on