nhổ ra kéo ra trong Tiếng Anh là gì?

nhổ ra kéo ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ ra kéo ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhổ ra kéo ra

    * thngữ

    to draw out