gỡ xương trong Tiếng Anh là gì?

gỡ xương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ xương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ xương

    to bone