gỡ bỏ trong Tiếng Anh là gì?

gỡ bỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ bỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ bỏ

    to remove; (tin học) to uninstall