gỡ mất trong Tiếng Anh là gì?

gỡ mất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ mất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gỡ mất

    to remove, disconnect, take out