gỡ hòa trong Tiếng Anh là gì?

gỡ hòa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ hòa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ hòa

    to tie; to equalize