gỡ gạc trong Tiếng Anh là gì?

gỡ gạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ gạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ gạc

    (thông tục) như gỡ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gỡ gạc

    (thông tục) như gỡ