gỡ rối trong Tiếng Anh là gì?

gỡ rối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ rối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gỡ rối

  * đtừ

  to disentangle; to disembroil

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gỡ rối

  * verb

  to disentangle; to disembroil

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gỡ rối

  to disentangle, disembroil