gỡ cho nhẹ tội trong Tiếng Anh là gì?

gỡ cho nhẹ tội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ cho nhẹ tội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ cho nhẹ tội

    * thngữ

    to get off