gỡ lỗi trong Tiếng Anh là gì?

gỡ lỗi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ lỗi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gỡ lỗi

    debug