gỡ địa lôi trong Tiếng Anh là gì?

gỡ địa lôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ địa lôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ địa lôi

    mine disposal