gỡ lại vốn trong Tiếng Anh là gì?

gỡ lại vốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ lại vốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ lại vốn

    to regain one's capital; to break even