gỡ mình trong Tiếng Anh là gì?

gỡ mình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ mình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ mình

    get oneself out or frees