gỡ điểm trong Tiếng Anh là gì?

gỡ điểm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ điểm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ điểm

    * thngữ

    to follow on