gỡ nợ trong Tiếng Anh là gì?

gỡ nợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ nợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ nợ

    get clear of one's debts

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gỡ nợ

    Get clear of one's debts

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gỡ nợ

    get clear of one’s debts