đã xảy ra trong Tiếng Anh là gì?

đã xảy ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã xảy ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đã xảy ra

    to have happened, have occurred, have taken place