đã không trong Tiếng Anh là gì?

đã không trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã không sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã không

    wouldn't have (in conditional clauses

    như đã chẳng