đã thuộc trong Tiếng Anh là gì?

đã thuộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã thuộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã thuộc

    * ttừ

    wrought