đã đủ trong Tiếng Anh là gì?

đã đủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã đủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã đủ

    it's enough to...