đã ngớt trong Tiếng Anh là gì?

đã ngớt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã ngớt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã ngớt

    * ttừ

    overblown