đã hay trong Tiếng Anh là gì?

đã hay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã hay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã hay

    granted that

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đã hay

    granted that