đã đành trong Tiếng Anh là gì?

đã đành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã đành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã đành

    of course; assuming that

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đã đành

    of course; assuming that

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đã đành

    of course, assuming that