đã chết trong Tiếng Anh là gì?

đã chết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã chết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã chết

    * thngữ

    to be no more

    * ttừ

    deceased, departed