đã ra nụ trong Tiếng Anh là gì?

đã ra nụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã ra nụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã ra nụ

    * ttừ

    budded