đã chắc trong Tiếng Anh là gì?

đã chắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã chắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã chắc

    * ttừ

    established