đã thôi trong Tiếng Anh là gì?

đã thôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã thôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã thôi

    * ttừ

    retired