đã tháo ra trong Tiếng Anh là gì?

đã tháo ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã tháo ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã tháo ra

    * ttừ

    unshipped