đã qua đời trong Tiếng Anh là gì?

đã qua đời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã qua đời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã qua đời

    * ttừ

    deceased