đã quá lâu trong Tiếng Anh là gì?

đã quá lâu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã quá lâu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã quá lâu

    * ttừ

    long-ago