đã quá hạn trong Tiếng Anh là gì?

đã quá hạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã quá hạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã quá hạn

    * ttừ

    obsolete