đã phơi khô trong Tiếng Anh là gì?

đã phơi khô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã phơi khô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã phơi khô

    * dtừ

    currant