đã nộp thuế trong Tiếng Anh là gì?

đã nộp thuế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã nộp thuế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã nộp thuế

    * ttừ

    duty-paid