đã nấu sẵn trong Tiếng Anh là gì?

đã nấu sẵn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã nấu sẵn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã nấu sẵn

    * ttừ

    ready-to-serve