đã nảy chồi trong Tiếng Anh là gì?

đã nảy chồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã nảy chồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã nảy chồi

    * ttừ

    budded