đã bị quên trong Tiếng Anh là gì?

đã bị quên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã bị quên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đã bị quên

    * ttừ

    unremembered