đã đến lúc trong Tiếng Anh là gì?

đã đến lúc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đã đến lúc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đã đến lúc

    the time had come (to do sth)