wool stapler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wool stapler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wool stapler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wool stapler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wool stapler

    a dealer in wool

    a person who sorts wool into different grades

    Synonyms: woolsorter

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).