woolly-bear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woolly-bear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woolly-bear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woolly-bear.

Từ điển Anh Việt

  • woolly-bear

    /'wuli'beə/ (woobut) /'wu:bʌt/

    * danh từ

    (động vật học) sâu róm