woolly-stemmed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woolly-stemmed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woolly-stemmed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woolly-stemmed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woolly-stemmed

    having a woolly stem

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).