woollen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woollen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woollen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woollen.

Từ điển Anh Việt

 • woollen

  /'wulin/

  * tính từ

  bằng len

  woollen material: hàng len

  (thuộc) len dạ

  woollen trade: nghề buôn bán len dạ

  * danh từ ((thường) số nhiều)

  hàng len

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • woollen

  Similar:

  wool: a fabric made from the hair of sheep

  Synonyms: woolen

  woolen: of or related to or made of wool

  a woolen sweater