woolly-headed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woolly-headed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woolly-headed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woolly-headed.

Từ điển Anh Việt

  • woolly-headed

    * tính từ

    mơ hồ, không rõ ràng, không minh bạch (về một người, trí tuệ, lý lẽ, ý tưởng...của họ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet