woolly adelgid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woolly adelgid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woolly adelgid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woolly adelgid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woolly adelgid

    an insect that feeds on hemlocks; its egg sacs are small fuzzy white balls like artificial snow on a Christmas tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).